גיזה זינגר אבן - גוף מתאם מטעם המדינה – קרן ההלוואות בערבות המדינה
03-5213030
keren.giza@gse.co.il
ניתן לשלוח קבצים עד גודל 6MB
מסלולים
מסלול כללי - הון חוזר
מסלול השקעות
מסלול עסקים בהקמה
מסלול השקעות בתעשייה
מסלול לנפגעי נגיף הקורונה
טפסים ושאלונים
ועדת ערר
ראשי > מסלולים > מסלול השקעות
מסלול השקעות

מסלול זה נועד לסיוע לעסקים הנתקלים בבעיות מימון לצורך הרחבת העסק או לצורך ביצוע השקעה בעסק.
מדינת ישראל מעמידה ערבות להלוואות לעסקים קטנים ובינוניים במסלול השקעות עד 8 מיליון ₪, בכפוף לבדיקה כלכלית ע"י חברת גיזה זינגר אבן המשמשת כגוף המתאם של הקרן ואישור ועדת אשראי בה משתתפים נציגי הבנק, נציגי חברת גיזה זינגר אבן ונציגי משרד האוצר.

 

תנאי ההלוואה
 • סכום מקסימלי: 500,000 ₪ עבור עסקים עם מחזור שנתי של עד 6.25 מיליון ₪ או 8% מהמחזור עבור עסקים עם מחזור שנתי של 6.25-100 מיליון ₪.
 • תקופת ההלוואה: עד חמש שנים, מתוך זה עד 6 חודשי גרייס. 
 • ריבית: ריבית מקובלת במערכת הבנקאית להלוואות מסוג זה, עפ"י שיקול דעתו של הבנק ובאישור ועדת האשראי.
 • בטחונות: עד 25%.

עסק יצואן – עסק קטן או בינוני שהיקף הייצוא השנתי שלו עולה על 250000 דולר

סכום ההלוואה המקסימאלי הינו 12% ממחזור המכירות השנתי של העסק

ככל שיתרת ההלוואה המקורית נמוכה מ-50% מהסכום שהועמד במקור ניתן להמירה לתנאי ההלוואה המשלימה ללא גרייס של חצי שנה.

 

במידה וההלוואה שניתנה לעסק לא מהווה את הסכום המקסימלי האפשרית בהתאם למחזור העסקים, רשאי העסק להגיש בקשה להלוואה משלימה בתום שישה חודשים.

תשלום עמלת ערבות מדינה

במועד העמדת ההלוואה הנערבת נדרש הבנק לשלם למדינה עמלת ערבות כתלות בגודל העסק ובהיקף מחזור המכירות השנתי שלו בשנה הקלנדארית הקודמת ליום הגשת הבקשה המלאה לגוף המתאם.

למען הסר ספק יובהר כי הבנק יגבה את תשלום העמלה מהלווה.

להלן פירוט עמלת הערבות שתגבה כשיעור מסכום קרן ההלוואה הנערבת שתועמד:

1. 1.0% מהקרן לעסקים שמחזור המכירות השנתי שלהם נמוך מ-25 מליון ש"ח.
2. 1.5% מהקרן לעסקים שמחזור המכירות השנתי שלהם גבוה מ- 25 מליון ש"ח ונמוך מ-50 מליון ש"ח.
3. 2.0% מהקרן לעסקים שמחזור המכירות השנתי שלהם גבוה מ- 50 מליון ש"ח ונמוך מ-100 מליון ש"ח.

ערבויות נדרשות בעסקים בינוניים – הערבות לא תפחת מפעמיים שיעור ההחזקה של בעל המניות בעסק / שותף (אך לא יותר מ-100% לבעל מניות / שותף)

ערבות נדרשת בעסקים קטנים ובעוסק מורשה, כל אחד מבעלי העסק יחתום ערבות על סכום שלא יפחת ממלא סכום ההלוואה. 

 
 

 

דרישות סף

המדינה קובעת מספר דרישות מוקדמות לקבלת ההלוואה:

 • מחזור הכנסות שנתי של עד 100 מיליון ₪.
             מחזור שנתי של עד 25 מיליון ₪ - מוגדר כעסק קטן.
             מחזור שנתי של 25-100 מיליון ₪ - מוגדר כעסק בינוני.
 • לעסק אין כל חוב שלא הוסדר לרשויות המס בישראל
 • לעסק אין כל חוב שהגיע מועד פרעונו וטרם שולם לרשויות המס בישראל
 • חשבונותיו של העסק ו/או חשבונותיהם הפרטיים של מי מבעלי המניות אינם מוגבלים ו/או מעוקלים ואף אינם מועמדים להגבלה.
 • בנק כלשהו אינו נוקט בהליך משפטי כלשהו נגד העסק ו/או נגד בעליו, לרבות הליכי הוצאה לפועל.
 • העסק אינו מצוי בהליך כינוס נכסים ו/או פירוק ו/או הקפאת הליכים ו/או הסדר נושים ואין נגדו הליכי הוצאה לפועל כלשהם.
 • לעסק לא קיים חוב אשר הוגדר כחוב פגום בחשבונות הקיימים בבנק או במוסדיים
 • בעמותות: במקרה של חשבון מוגבל של מי ממורשי החתימה בעמותה או של מי מחברי העמותה, יש לראות את העמותה ככזאת שאינה עומדת בדרישות הסף לקרן.
 

 

תהליך

1. פניית מבקשי ההלוואה יכולה להעשות בשתי דרכים:

    א. לאחד מארבעת הבנקים: בנק לאומי, בנק מזרחי-טפחות, בנק אוצר החייל או בנק מרכנתיל דיסקונט.

    ב. ישירות לחברת "גיזה זינגר אבן".

2. תשלום אגרה בסך 250 ₪:

הצגת אישור הפקדה של 250 ₪ לחשבון החשב הכללי - משרד האוצר, עבור בדיקה כלכלית.
ניתן לשלם באמצעות שירות התשלומים הממשלתי כאן .

 

3. מילוי השאלון ושליחתו לחברת "גיזה זינגר אבן" בצירוף המסמכים הנדרשים (רשימת מסמכים בהמשך) באחת מהדרכים הבאות:

              א. מילוי מקוון של השאלון (בקרוב) והעלאת המסמכים הנדרשים.

 ב. הורדת שאלון מילוי ושליחה בפקס או מייל בצירוף כל המסמכים הנדרשים.

שימו לב - השאלון כולל בתוכו שני תצהירים האמורים להיחתם על ידי עו"ד ורו"ח (מומלץ לשמור עותקים מקוריים של התצהירים).

4. פגישת כלכלן עם בעלי העסק.

5. החברה תבצע בדיקה כלכלית בהסתמך על הנתונים שנאספו.

6. לאחר הבדיקה, החברה תגבש את המלצתה:

    א. המלצה שלילית: ניתנת למבקש ההלוואה אופציה להגיש בקשת ערר לגבי המלצת הגוף המתאם או לחילופין להגיש בקשה חוזרת לאחר 6 חודשים.

    ב. המלצה חיובית: החברה מעבירה את המלצתה לבנק המטפל שבאמצעותו הוגשה הבקשה.

7. הבנק מבצע בדיקה כלכלית לעסק ומגבש המלצה.

8. ועדת אשראי: הוועדה מתכנסת בנוכחות נציג הבנק, נציג הגוף המתאם ויו"ר ועדת האשראי. הוועדה מגבשת החלטה סופית בקשר לבקשה:

   א. שלילת הבקשה: ניתנת למבקש ההלוואה אופציה להגיש בקשה חוזרת לאחר 6 חודשים.
   ב. אישור הבקשה: בועדת האשראי יקבעו תנאי ההלוואה. המשך תהליך מול הבנק לביצוע ההלוואה.

 

להלן המסמכים שיש לצרף יחד עם הבקשה:

1. דוחות כספיים- דוחות מבוקרים 3 שנים + מאזן בוחן שנה שוטפת.

2. חברה בינונית- תדרש להציג דוחות מבוקרים שנה חולפת החל מתאריך 01/05 בכל שנה.

     חברה קטנה- תדרש להציג דוחות מבוקרים החל מיום 01/08 בכל שנה

3. דו"חות מע"מ שנה אחורה.

4. טפסי 102 / ביטוח לאומי עובדים שנה אחורה.

5. תדפיס מרשם החברות (לחברה בלבד), לעמותה - תדפיס מרשם העמותות.

6. דו"ח ריכוז יתרות עדכני ודפי חשבון 3 חודשים אחרונים בכל החשבונות של העסק.

7. דו"חות פירוט ניכיונות ודו"חות פירוט הלוואות / לוחות סילוקין לכל הלוואות העסק.

8. במקרה של עוסק מורשה שאינו חברה - דו"חות רווח והפסד ושומות מס.

9. דוחות עסקים/ חברות קשורות במידה ויש מאזן מבוקר 3 שנים + מאזן בוחן שנה שוטפת.

10. הצעות מחיר עבור תוכנית ההשקעות.

11. אישור הפקדה של 250 ₪ לחשבון החשב הכללי - משרד האוצר, עבור בדיקה כלכלית (ראה סעיף 2 ב"תהליך").


שימו לב:

על פי הנחיות משרד האוצר, לא ניתן להגיש מספר בקשות במקביל למספר בנקים שונים ולמספר גופים מתאמים שונים, הגשה כפולה תגרור הרחקה מהקרן למשך חצי שנה.
עסק אשר לו הלוואה פתוחה מהקרן, ומעוניין להגיש בקשה להלוואה נוספת, רשאי לעשות זאת אך ורק באמצעות אותו הגוף המתאם ובאמצעות אותו הבנק בו בוצעה ההלוואה הקודמת.

 תוקף הוראת הביצוע – בכל מסלולי ההלוואה (למעט מסלול הון חוזר) תוקף הוראת הביצוע הינו ל-90 יום. בחלוף 90 יום הוראת הביצוע לא תהיה תקפה.

 

במסלול הון חוזר תוקף הוראת הביצוע הינו ל-60 יום בלבד

צפייה בתרשים התהליך